top of page

Algemene voorwaarden

 1. De huurovereenkomst omvat vakantiewoningen Lys d’Avril, gelegen in Glanges, Frankrijk met de complete inventaris en toebehoren.
   

 2. Bij reservering is men een aanbetaling van 50% op de huursom verschuldigd, het restant van de huursom dient te zijn voldaan uiterlijk 6 weken voordat de woning wordt betrokken. Gaat de huurperiode binnen 6 weken in, dan dient de volledige huursom te worden gestort. De boeking is definitief als de eerste aanbetaling is gedaan.
   

 3. Tot uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode kan de huurder zijn reservering annuleren in geval van dringende noodzaak. De aanbetaling dient ons dan ter dekking van de kosten. Bij latere annulering vindt geen terugbetaling van de huursom plaats. Indien echter voor de betreffende huurperiode een andere huurder wordt gevonden, wordt alsnog de huurprijs, onder aftrek van kosten, teruggestort. Het is verstandig een annuleringsverzekering af te sluiten.
   

 4. Indien de huurder zijn betalingsverplichtingen niet op tijd nakomt, is verhuurder gerechtigd de gemaakte afspraken te laten vervallen. De huurder wordt hierdoor niet van zijn betalingsverplichting ontheven. Overigens zal verhuurder de overeenkomst verder alleen kunnen annuleren in geval van aantoonbare overmacht.
   

 5. De huurtijd gaat in op de dag van aankomst telkens zaterdag om 16.00 uur en eindigt op dag van vertrek om telkens zaterdag 10.00 uur, tenzij anders overeengekomen.
   

 6. De huurder verplicht zich de woning behoorlijk te bewonen. Bij vertrek dient huurder ervoor te zorgen dat alle afval in de daartoe bestemde containers is gedeponeerd, dat er geen vuile afwas blijft staan en de woning weer opgeruimd inclusief het afhalen van beddengoed, wordt achtergelaten. Indien aan bovenstaande niet wordt voldaan zullen deze kosten in rekening worden gebracht.
   

 7. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die aan het gehuurde of toebehoren wordt toegebracht door welke oorzaak dan ook, tenzij hij bewijst dat de schade niet ontstaan is ten gevolge van onachtzaamheid, schuld of opzet van zichzelf of andere personen waarvoor hij aansprakelijk is.
   

 8. Eventuele schade of mankementen dienen terstond door huurder aan de beheerder te worden medegedeeld, en voor vertrek te worden betaald.
   

 9. De huurder is verantwoordelijk voor zijn gezelschap.
   

 10. De huurder dient overlast aan anderen te voorkomen en aanwijzingen van het beheer op te volgen. Wangedrag kan verwijdering uit de woning ten gevolge hebben zonder dat restitutie van de huur plaatsvindt.
   

 11. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of letsel berokkend aan huurders, door welke oorzaak ook ontstaan. Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen. Verzekering van genoemde risico’s is niet in de huurprijs inbegrepen, wij raden u aan vóór u op reis gaat de gebruikelijke verzekeringen af te sluiten.
   

 12. De verhuurder zal in redelijkheid en billijkheid alles aan doen om uw verblijf zoveel mogelijk te veraangenamen. In geval van een wens of klacht dient u zich in eerste instantie dan ook tot de beheerder te wenden. In het onverhoopte geval dat een rechtvaardige klacht niet zou worden opgelost, gelieve u z.s.m. de verhuurder in kennis te stellen die alsnog een oplossing zal zoeken.
   

 13. Huisdieren zijn alleen welkom na voorafgaande toestemming.
   

 14. Roken in de woning is niet toegestaan.
   

 15. Bij iedere boeking wordt een waarborgsom van € 300,00 in rekening gebracht dit bedrag wordt na het in goede orde verlaten van de woning binnen 14 dagen teruggestort. Dit geldt tevens voor eventuele restituties.
   

 16. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde met meerdere personen te bewonen dan overeengekomen.
   

 17. Ons domein en huizen zijn gesitueerd in het ‘landelijke’ Frankrijk. Het leven en verwachtingen daarvan zijn anders dan men gewend kan zijn in het woonland van boeker zoals o.a. trager internet, geen kabel tv, maar ook aanwezige dieren en insecten. Wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk en zullen in geen enkele zin hiervoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden.
   

 18. Indien huurder in gebreke blijft in de nakoming van enige verplichting, welke ingevolge deze overeenkomst op hem rust en door de verhuurder gerechtelijke en/of buitengerechtelijke maatregelen moeten worden genomen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten, daaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand van de verhuurder, voor rekening van de huurder. Op alle geschillen is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page